Asia First Travel FC vs Funny FC

Gà Việt FC vs B&B FC

B&B FC vs Thọ Hải FC

Số 13 Phạm Thái Duy của B&B FC đá phản lưới nhà

Số 19 Văn Trường của Thọ Hải FC nhận 2 thẻ vàng