Quy định về kỷ luật của giải bóng đá Thang Long Cup 2013

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về hình thức kỷ luật; hành vi vi phạm và quy định xử phạt cụ
thể; các cơ quan xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật và giải
quyết khiếu nại tại các cơ quan này.
2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, tập thể và cá nhân tham gia hoạt động bóng đá
do Công ty Cổ phần Bóng Đá Việt – VietFootball tổ chức.
3. Trong trường hợp xử lý vi phạm đối với các quy định của VietFootball thì ưu tiên áp
dụng Quy định về kỷ luật của VietFootball về thẩm quyền, hình thức và mức độ vi phạm.
Trong trường hợp cần thiết, VietFootball có thể đề nghị các tổ chức bóng đá cấp cao (HFF,
VFF…) có hình thức kỷ luật phù hợp với hành vi vi phạm, mở rộng phạm vi hiệu lực của biện
pháp kỷ luật ra toàn khu vực, toàn quốc và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý đối tượng
vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Download toàn bộ văn kiện