Đông Dương FC

Competitions
Thăng Long FC Cup
Seasons
2014, 2016

Results

2 - 0
Thăng Long FC Cup
2016
Sân 2

Asia First Travel FC vs Đông Dương FC

3 - 1
Thăng Long FC Cup
2016
Sân 2

Đông Dương FC vs B&B FC

1 - 3
Thăng Long FC Cup
2016
Sân 3

Đông Dương FC vs Thọ Hải FC

0 - 1
Thăng Long FC Cup
2016
Sân 3

Gà Việt FC vs Đông Dương FC

3 - 1
Thăng Long FC Cup
2014
Sân Hồng Hà

Asia First Travel FC vs Đông Dương FC

3 - 0
Thăng Long FC Cup
2014
Sân Hồng Hà

Đông Dương FC vs Emotion Group FC

0 - 4
Thăng Long FC Cup
2014
Sân Hồng Hà

Đông Dương FC vs Asia First Travel FC

1 - 1
Thăng Long FC Cup
2014
Sân Hồng Hà

Đông Dương FC vs Impress Travel FC